Achtergrond Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale christelijk protestantse organisatie, met meer dan een miljoen heilssoldaten en werkzaam in meer dan 130 landen met meer dan 100.000 werknemers.

 

Zowel kerk als maatschappelijke organisatie

Het is zowel een kerk als een maatschappelijke organisatie die grote bekendheid geniet door het vele sociale werk op uitgebreide schaal. De boodschap is gebaseerd op de Bijbel en de opdracht is om het evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Door daadwerkelijke hulpverlening en persoonlijke contacten kunnen mensen zicht krijgen op wie ze zijn en wat ze in deze wereld mogen betekenen. Het Leger des Heils gelooft dat alle mensen ertoe doen. Daarom wordt iedereen geholpen, die hulp nodig heeft, ongeacht achtergrond, geloof, huidskleur of geaardheid. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, kortom mensen die in een probleemsituatie zijn terecht gekomen of dreigen te komen kunnen bij het Leger des Heils terecht. Het Leger des Heils is o.a. werkzaam in: maatschappelijke opvang, reclassering, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, gezondheidszorg, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel.

Hoewel het Leger des Heils goed bekend is van het vele maatschappelijke werk weten veel mensen niet dat het Leger des Heils een wereldwijd kerkgenootschap is (in 82 landen) met  twee miljoen Heilssoldaten en daarnaast vele sympathisanten. Op 8 mei 1887 werd het allereerste Nederlandse korps (Leger des Heils Kerk) aan de Gerard Doustraat in Amsterdam geopend. Nu zijn er ongeveer 70 kerkelijke Leger des Heils gemeenten in Nederland.

De erediensten worden Heiligingssamenkomsten genoemd waarin een aparte plaats wordt ingeruimd voor een persoonlijke toewijding aan God. De voorgangers, zowel mannen als vrouwen hebben gelijke kansen en worden "officieren" genoemd. De leden zijn Heilssoldaten, zij hebben belijdenis van hun geloof afgelegd en mogen vrijwillig het bekende uniform met de "S" (Salvation = redding / heil) op de kraag dragen. Kinderen mogen ook lid worden, zij leggen de "Jongsoldaten belofte" af. Adherenten zijn leden die achter de doelstelling van het Leger des Heils staan maar hebben geen belofte afgelegd, zij mogen geen uniform dragen maar maken wel volledig deel uit van de gemeente.

Het Leger des Heils heeft geen sacramenten maar wel elf leerstellingen, die voor een geloofsbelijdenis staan, die niet inhoudelijk afwijkt van de belijdenis van andere protestantse kerken.

Toen het Leger des Heils in 1878 werd opgericht, beschouwde men zichzelf als een laagdrempelige evangelisatiepost. Om te voorkomen dat de mensen doop en avondmaal als een voorwaarde zouden zien om Christen te kunnen worden werd er voor gekozen om deze symboliek niet meer toe te passen temeer daar dit ten kostte zou kunnen gaan vanwaar het werkelijk om gaat namelijk "Bekering"; geloof in Jezus Christus en groei daarin, door het toedoen van de Heilige Geest.

In de samenkomsten van het Leger des Heils krijgen de mensen de gelegenheid om naar voren te komen en knielend te bidden bij de zogenaamde "Heiligingstafel". Het Leger des Heils erkent de sacramenten van doop en avondmaal wel.

In Nederland is het Leger des Heils vanaf de oprichting gastlid van de Raad van kerken.

 

HKZ ISO 9001 gecertificeerd

Het HKZ Keurmerk wordt uitgegeven door Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo'n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de normen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Deze normen betreffen de zorg-/hulpverlening aan de cliënten, maar bijvoorbeeld ook het professioneel handelen. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.